24 thg 5, 2012

Sự Thật và Tự Do


Hai ngàn năm về trước
Chúa Giêsu đã nói:
“Trước hết hãy tìm kiếm Thượng đế
thì sẽ được ban cho mọi điều mong muốn.” (1)
Và Ngài cũng nói:
“Sự thật sẽ làm cho
các người được Tự do.” (2)
Đó là Lời Chúa!

Hai ngàn năm đã trôi qua
Có một nước cộng hòa
Đã giành được độc lập
Và được gọi là đất nước tự do
Nhân dân được sống ấm no
Và rất là hạnh phúc
Từng bước, từng bước tiến lên
Theo một chủ nghĩa rất vinh quang
Nghe nói có thể xây dựng được Thiên đàng
Ở ngay tại nơi trần thế
Nên chẳng cần có Thượng đế
Mà vẫn vào được Thiên đàng
Và chẳng cần có Sự thật
Mà vẫn có được Tự do!

5/2012
Xuân Dũng
(1) Phúc âm Mathiơ 6:33, Luca 12:31
(2) Phúc âm Giăng 8:32, câu này còn có bản dịch là “sự thật sẽ giải phóng các ngươi”, bản tiếng Anh là “the truth will make you free.”

1 nhận xét: